Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Make a phrase with each of these words. gift: ___________________________

Make a phrase with each of these words.
gift: ___________________________

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

gift: He usually gives gifts to his girlfriend.

gift: He usually gives gifts to his girlfriend.

2

Câu hỏi tương tự

Make a phrase with each of these words. reception:________________________

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG