Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Make a phrase with each of these words. donation: ______

Make a phrase with each of these words.
 donation: ______

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Your donation will be used to help the old in this village.

Your donation will be used to help the old in this village.

1

Câu hỏi tương tự

Make a phrase with each of these words. society: ........................

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG