Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Make a phrase with each of the words in 1. laptop:..................

Make a phrase with each of the words in 1.
 laptop:..................

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

My father just bought me a laptop.

My father just bought me a laptop.

1

Câu hỏi tương tự

Make a phrase with each of the words in 1. chopsticks: ________

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG