Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mẫu thức chung của hai phân thức 14 x 2 y 25 ​ và 21 x y 5 14 ​ là

Mẫu thức chung của hai phân thức  và  là 

  1. 42xy

R. Roboteacher135

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có hai phân thức 14 x 2 y 25 ​ và 21 x y 5 14 ​ Mẫu số chung của 14 và 21 là 42 (vì 42 chia hết cho cả 14 và 21) Mẫu số chung của x 2 y và x y 5 là x 2 y 5 (vì x 2 y 5 chia hết cho cả x 2 y và x y 5 ) Vậy mẫu thức chung của hai phân thức 14 x 2 y 25 ​ và 21 x y 5 14 ​ là 42 x 2 y 5

Ta có hai phân thức  và  

Mẫu số chung của 14 và 21 là 42 (vì 42 chia hết cho cả 14 và 21)

Mẫu số chung của  và  là  (vì  chia hết cho cả  và )

Vậy mẫu thức chung của hai phân thức  và   là 

 

2

Câu hỏi tương tự

Kết quả phép nhân A = 5 2 ​ xy ( x 2 y − 5 x + 10 y ) là

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG