Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một xe nhỏ trượt trên máng nghiêmđệm khí. Chọn trục tọađộOx trùng với máng và có chiều dương hướng xuống phía dưới. Biết rằng, gia tốc của xe khôngđổi là , và lúc xe iđ ngang qua gốc tọa độ, vận tốc của nó là 1. Viết phương trình chuyểnđộng của xe, lấy gốc thời gian lúc xeđi ngang qua gốc tọađộ. 2. Hỏi xe chuyểnđộng theo hướng nào, sau bao lâu thì xe dừng lại? Lúcđó xe nằmở vị trí nào? 3. Sauđó xe chuyểnđộng như thế nào? Hãy tính vận tốc của xe sau 3s kể từ lúc dừng lại. Lúcđó xe nằmở vị trí nào?

Một xe nhỏ trượt trên máng nghiêm đệm khí. Chọn trục tọa độ Ox trùng với máng và có chiều dương hướng xuống phía dưới. Biết rằng, gia tốc của xe không đổi là 8 c m divided by s squared, và lúc xe iđ ngang qua gốc tọa độ, vận tốc của nó là v 0 equals negative 6 c m divided by s
1. Viết phương trình chuyểnđộng của xe, lấy gốc thời gian lúc xe đi ngang qua gốc tọa độ.
2. Hỏi xe chuyển động theo hướng nào, sau bao lâu thì xe dừng lại? Lúc đó xe nằm ở vị trí nào?
3. Sau đó xe chuyển động như thế nào? Hãy tính vận tốc của xe sau 3s kể từ lúc dừng lại. Lúc đó xe nằm ở vị trí nào?
 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1. Phương trình chuyểnđộng của xe là phương trình chuyển dộng thẳng biếnđổiđều với vận tốc banđầu , gia tốc bằng và vị trí banđầu . Phươngtrìnhđó là: 2. a) Xe chuyểnđộngđi lên phiá trên theo chiềuâm của trụcOx và dừng lại khi vận tốc bằng không. Ta có: Từđó suy ra: b) Vị trí của xe lúcđó là: 3. a) Sau khiđạt vận tốc bằng 0 thì xe chuyểnđộng nhanh dầnđều theo chiều ngược lại xuống phía dương (chiều dương của trụcOx). b) Vận tốc của xeđược tính theo công thức (2). Sau 3s kể từ lúc xe dừng lại, tức làở thờiđiểm t=0,75+3=3,75s, vận tốc của xe lúcđó bằng: c) Lúcđóvị trí của xe là:

1. Phương trình chuyển động của xe là phương trình chuyển dộng thẳng biến đổi đều với vận tốc ban đầu v subscript 0 equals negative 6 c m divided by s, gia tốc bằng undefined và vị trí ban đầu x subscript 0 equals 0 c m. Phương trình đó là:
    x equals negative 6. t plus 1 half.8. t squared space space space space space space space space space space space space left parenthesis 1 right parenthesis
2. a) Xe chuyển động đi lên phiá trên theo chiều âm của trục Ox và dừng lại khi vận tốc bằng không. Ta có:
v equals v subscript 0 plus a t equals negative 6 plus 8. t equals 0 space space space space space space space space space left parenthesis 2 right parenthesis
Từ đó suy ra:
 8. t equals 6 comma space h a y space t equals 6 over 8 equals 0 comma 75 s
b) Vị trí của xe lúc đó là:
x equals negative 6.0 comma 75 plus 1 half.8. left parenthesis 0 comma 75 right parenthesis squared equals negative 2 comma 25 space c m
3. a) Sau khi đạt vận tốc bằng 0 thì xe chuyển động nhanh dần đều theo chiều ngược lại xuống phía dương (chiều dương của trục Ox).
b) Vận tốc của xe được tính theo công thức (2). Sau 3s kể từ lúc xe dừng lại, tức là ở thời điểm t=0,75+3=3,75s, vận tốc của xe lúc đó bằng: v equals v subscript 0 plus a t equals negative 6 plus 8.3 comma 75 equals 24 c m divided by s
c) Lúc đó vị trí của xe là: 
x equals negative 6.3 comma 75 plus 1 half.8. left parenthesis 3 comma 75 right parenthesis squared equals 33 comma 75 c m 

1

Câu hỏi tương tự

Một tàu thủy tăng tốcđềuđặn từ 15m/sđến 27m/s trên mtộ quảngđường thẳng dài 70m. Hãy xácđịnh. a. Gia tốc của tàu. b. Thời gian tàu chạy.

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG