Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một xe máy điện đi nửa đoạn đường đầu tiên với tốc độ trung bình v 1 ​ = 24 ( km / h ) và nửa đoạn đường sau với tốc độ trung bình v 2 ​ = 40 ( km / h ) . Tính tốc độ trung bình trên cả quãng đường.

Một xe máy điện đi nửa đoạn đường đầu tiên với tốc độ trung bình  và nửa đoạn đường sau với tốc độ trung bình . Tính tốc độ trung bình trên cả quãng đường.

N. Minh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án: Thời gian đi nửa đoạn đường đầu: t 1 ​ = v 1 ​ S 1 ​ ​ = 2.24 S ​ = 48 S ​ Thời gian đi nửa đoạn đường cuối: t 2 ​ = v 2 ​ S 2 ​ ​ = 2.40 S ​ = 80 S ​ Tốc độtrung bình v tb ​ = t 1 ​ + t 2 ​ S ​ = 48 S ​ + 80 S ​ S ​ = 30 ( km / h )

Đáp án:

Thời gian đi nửa đoạn đường đầu:

Thời gian đi nửa đoạn đường cuối:

Tốc độ trung bình

60

Câu hỏi tương tự

Một ô tô trên đoạn đường thẳng từ A đến B phải mất khoảng thời gian t. Trong nửa đầu của khoảng thời gian này ô tô có tốc độ là 60km/h. Trong nửakhoảng thờigian cuối ô tô có tốc độ là 40km/h. Tính tốc...

44

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG