Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một xe cát có khối lượng M đang chuyển động với vận tốc V trên mặt nằm ngang. Người ta bắn một viên đạn có khối lượng m vào xe với vận tốc v hợp với phương ngang một gócαvà ngược hướng chuyển động của xe (Hình 4.6). Bỏ qua ma sát giữa xe và mặt đường. a)Tìm vận tốc u của xe sau khi đạn đã nằm yên trong cát. b)Tính ngoại lực (hướng và độ lớn ) tác dụng lên hệ đạn- xe trong thời gianΔt xảy ra va chạm.

Một xe cát có khối lượng M  đang chuyển động với vận tốc V trên mặt nằm ngang. Người ta bắn một viên đạn có khối lượng m vào xe với vận tốc v hợp với phương ngang một góc α và ngược hướng chuyển động của xe (Hình 4.6). Bỏ qua ma sát giữa xe và mặt đường.

a)Tìm vận tốc u của xe sau khi đạn đã nằm yên trong cát.

b)Tính ngoại lực (hướng và độ lớn ) tác dụng lên hệ đạn- xe trong thời gian Δt xảy ra va chạm.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a)Xe chỉ chịu tác dụng của trọng lực và phản lực hướng vuông góc với mặt đường. Chọn hệ trục tọa độ xOy như Hình 4.1G. Theo phương ngang, tổng động lượng của hệ xe-đạn được bảo toàn vì không có ngoại lực tác dụng. Chọn chiều dương là chiều chuyển động ban đầu của xe, ta viết được : Vận tốc u của xe (có đạn nằm ở trong ) sau va chạm có phương ngang và chiều tùy thuộc dấu hiệu . b)Giả thiết thời gian va chạm làΔt. Theo phương y, động lượng của hệ xe-đạn sẽ biến thiên vì có ngoại lực tác dụng. Ta có đẳng thức về xung lượng của lực : Kết quả trên cho biết N>P, tức là áp lực vuông góc của xe lên mặt đường lớn hơn trọng lượng của xe. Có thể nhận xét thêm : nếu bắn viên đạn theo phương ngang vào xe, tức là sin⁡α=0,thì ta lại có N=P.

a)Xe chỉ chịu tác dụng của trọng lực P with rightwards arrow on top và phản lực N with rightwards arrow on top hướng vuông góc với mặt đường. Chọn hệ trục tọa độ xOy như Hình 4.1G.

Theo phương ngang, tổng động lượng của hệ xe-đạn được bảo toàn vì không có ngoại lực tác dụng.

Chọn chiều dương là chiều chuyển động ban đầu của xe, ta viết được :

M V minus m v cos alpha equals left parenthesis M plus m right parenthesis u u equals fraction numerator M V minus m v cos alpha over denominator M plus m end fraction

Vận tốc u của xe (có đạn nằm ở trong ) sau va chạm có phương ngang và chiều tùy thuộc dấu hiệu M V minus m v cos alpha.

b)Giả thiết thời gian va chạm là Δt. Theo phương y, động lượng của hệ xe-đạn sẽ biến thiên vì có ngoại lực tác dụng. Ta có đẳng thức về xung lượng của lực :

F. capital delta t equals capital delta p
T ừ space đ ó space colon space left parenthesis N minus P right parenthesis capital delta t equals 0 minus left parenthesis negative m v sin alpha right parenthesis equals m v sin alpha space S u y space r a space N minus P equals fraction numerator m v sin alpha over denominator capital delta t end fraction greater than 0

Kết quả trên cho biết N>P, tức là áp lực vuông góc của xe lên mặt đường lớn hơn trọng lượng của xe. Có thể nhận xét thêm : nếu bắn viên đạn theo phương ngang vào xe, tức là sin⁡α=0, thì ta lại có N=P.

1

Câu hỏi tương tự

Chọn đáp án đúng. Động năng của một vật

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG