Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một xưởng in có 15 máy in được cài đặt tự động và giám sát bởi một kĩ sư, mỗi máy in có thể in được 30 ấn phẩm trong 1 giờ, chi phí cài đặt và bảo dưỡng cho mỗi máy in cho 1 đợt hàng là 48.000 đồng, chi phí trả cho kĩ sư giám sát là 24.000 đồng/ giờ. Đợt hàng này xưởng nhận in 6000 ấn phẩm thì số máy in cần sử dụng để chi phíin ít nhất là

Một xưởng in có 15 máy in được cài đặt tự động và giám sát bởi một kĩ sư, mỗi máy in có thể in được 30 ấn phẩm trong 1 giờ, chi phí cài đặt và bảo dưỡng cho mỗi máy in cho 1 đợt hàng là 48.000 đồng, chi phí trả cho kĩ sư giám sát là 24.000 đồng/ giờ. Đợt hàng này xưởng nhận in 6000 ấn phẩm thì số máy in cần sử dụng để chi phí in ít nhất là 

  1. 10 máy

  2. 11 máy

  3. 12 máy

  4. 9 máy

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi số máy in là x trong đó Thời gian để hoàn thành đợt hàng là: Chi phi để bảo dưỡng và giám sát máy in là: Dấu bằng xảy ra khi .

Gọi số máy in là x  trong đó  15 greater or equal than x greater than 0 semicolon space x element of straight integer numbers
Thời gian để hoàn thành đợt hàng là:  fraction numerator 6000 over denominator 30 x end fraction
Chi phi để bảo dưỡng và giám sát máy in là: 

Dấu bằng xảy ra khi x equals 10 .
 

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định D của hàm số là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG