Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một vật rơi tự do theo phương trình S ( t ) = 2 1 ​ g t 2 trong đó g ≈ 9 , 8 m / s 2 là gia tốc trọng trường. Vận tốc tức thời tại thời điểm t = 5 s là:

Một vật rơi tự do theo phương trình  trong đó  là gia tốc trọng trường. Vận tốc tức thời tại thời điểm  là:

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Vận tốc tức thời của vật tại thời điểm t là: v ( t ) = S ′ ( t ) = g t Suy ra v ( 5 ) = 9 , 8.5 = 49 ( m / s )

Chọn B

Vận tốc tức thời của vật tại thời điểm t là: 

Suy ra 

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân: ∫ 0 1 ​ ( 1 − x − x 2 ) 2 d x .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG