Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một vật có trọng lượng N trượt trên một mặt phẳng ngang. Biết hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng là μ. Biểu thức xác định của lực ma sát trượt là: A. B. C. D.

Một vật có trọng lượng N trượt trên một mặt phẳng ngang. Biết hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng là μ. Biểu thức xác định của lực ma sát trượt là:

A. F subscript m s t end subscript space equals space mu t N

B. F subscript m s t end subscript subscript blank space equals space mu t N with rightwards arrow on top 

C. F with rightwards arrow on top subscript m s t end subscript space equals space mu t N with rightwards arrow on top 

D. F with rightwards arrow on top subscript m s t end subscript space equals space mu t N with blank on top  

  1. F subscript m s t end subscript space equals space mu t N 

  2. F subscript m s t end subscript subscript blank space equals space mu t N with rightwards arrow on top 

  3. F with rightwards arrow on top subscript m s t end subscript space equals space mu t N with rightwards arrow on top 

  4. F with rightwards arrow on top subscript m s t end subscript space equals space mu t N with blank on top 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B. Công thức của lực ma sát trượt: F mst = μ t N. μ t : Hệ số ma sát trượt, không có đơn vị, phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của các mặt tiếp xúc. N: áp lực của vật lên bề mặt tiếp xúc.

Chọn B.

Công thức của lực ma sát trượt: Fmst = μtN.

μt: Hệ số ma sát trượt, không có đơn vị, phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của các mặt tiếp xúc.

N: áp lực của vật lên bề mặt tiếp xúc. 

1

Câu hỏi tương tự

Một mẩu gỗ có khối lượng m = 250 g đặt trên sàn nhà nằm ngang. Người ta truyền cho nó một vận tốc tức thời v 0 = 5 m/s. Tính thời gian để mẩu gỗ dừng lại và quãng đường nó đi được cho tới lúc đó. Hệ s...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG