Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một vật chuyển động với vận tốc và có gia tốc a(t) . Vận tốc ban đầu của vật là 6 . Hỏi vận tốc của vật sau 10 giây là bao nhiêu? A. B. C. D.

Một vật chuyển động với vận tốc v left parenthesis t right parenthesis left parenthesis m divided by s right parenthesis và
có gia tốc a(t)equals fraction numerator 3 over denominator t plus 1 end fractionleft parenthesis m divided by s right parenthesis .
Vận tốc ban đầu của vật là 6undefined.
Hỏi vận tốc của vật sau 10 giây là bao nhiêu?

A. undefined
B. 3 ln 6 plus 6
C. 2 ln 11 plus 6
D. 3 ln 11 plus 6

  1.  undefined 

  2.  3 ln 6 plus 6 

  3. 2 ln 11 plus 6 

  4.  3 ln 11 plus 6 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Theo bài ra ta có: Khi đó Vậy vận tốc của vật sau 10 giây là Chọn D.

Ta có: v left parenthesis t right parenthesis equals integral a left parenthesis t right parenthesis d t equals integral fraction numerator 3 over denominator t plus 1 end fraction d t equals 3 ln open vertical bar t plus 1 close vertical bar plus C 
Theo bài ra ta có: v left parenthesis 0 right parenthesis equals 6 space left right double arrow 6 ln 1 plus C equals 6 left right double arrow C equals 6
Khi đó v equals 3 ln open vertical bar t plus 1 close vertical bar plus 6
Vậy vận tốc của vật sau 10 giây là v left parenthesis 10 right parenthesis equals 3 ln 11 plus 6 left parenthesis m divided by s right parenthesis 
Chọn D. 

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân của I 1 ​ = ∫ 2 3 ​ ( x 2 + 2 x − 4 ) 3 x 2 − 6 x + 5 ​ ( 4 x + 3 ) d x ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG