Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một vật chuyển động với phương trình , trong đó tính bằng s, s(t) tính bằng m . Tìm gia tốc của vật tại thời điểm vận tốc của vật bằng 11 (m/s) .

Một vật chuyển động với phương trình s left parenthesis t right parenthesis equals 4 t squared plus t cubed , trong đó t greater than 0 comma t  tính bằng s, s(t)  tính bằng m . Tìm gia tốc của vật tại thời điểm vận tốc của vật bằng 11 (m/s) . 

  1. 13 space m divided by s squared

  2. 11 space m divided by s squared

  3. 12 space m divided by s squared

  4. 14 space m divided by s squared

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số y = ( − x 2 + 3 x + 4 ) 3 1 ​ + 2 − x ​ là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG