Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một vật có phương trình chuyển động S ( t ) = 4 , 9 t 2 ; trong đó t tính bằng giây (s), S(t) tính bằng mét (m). Vận tốc của vật tạo thời điểm t=6s bằng:

Một vật có phương trình chuyển động ; trong đó t tính bằng giây (s), S(t) tính bằng mét (m). Vận tốc của vật tạo thời điểm t=6s bằng:

  1. 10,6m/s

  2. 58,8m/s

  3. 29,4m/s

  4. 176,4m/s

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm t bất kỳ là: v ( t ) = S ′ ( t ) = 9 , 8 t Do đó, vận tốc của vật tại thời điểm t = 6 s là: v ( 6 ) = 9 , 8.6 = 58 , 8 m / s

Chọn B

Vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm t bất kỳ là: 

Do đó, vận tốc của vật tại thời điểm  là: 

1

Câu hỏi tương tự

Một cái ao hình , ở giữa ao có một mảnh vườn hình tròn có bán kính . Người ta muốn bắt một cây cầu từ bờ của ao đến vườn. Độ dài gần đúng nhỏ nhất của cây cầu là bao nhiêu? Biết: Hai bờ và nằm trên ha...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG