Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một vật có khối lượng chuyển độngnhanh dầnđều với vận tốc ban đầu . Sau thời gian , nóđiđược quãngđường . Biết rằng vật luôn chịu tác dụng của lực kéo và lực cản a) Tínhđộ lớn của lực kéo. b) Nếu sau thời gian đó, lực kéo ngừng tác dụng thì sau bao lâu vật sẽ dừng lại ?

Một vật có khối lượng m equals 0 comma 5 space k g chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu undefined. Sau thời gian , nó đi được quãng đường s equals 24 space m. Biết rằng vật luôn chịu tác dụng của lực kéo  và lực cản 

a) Tính độ lớn của lực kéo.

b) Nếu sau thời gian 4 space s đó, lực kéo ngừng tác dụng thì sau bao lâu vật sẽ dừng lại ?

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Thay số vào công thức : , tính ra Thay vào công thức : ,tính ra b) Sau đầu, vậtđạt tới vận tốc : Khi lực kéo thôi tác dụng, lực cản gây cho vật gia tốc : Sau thời gian vật sẽ dừng lại : Thay số, tađược

a) Thay số vào công thức : s equals v subscript 0 t plus fraction numerator a t squared over denominator 2 end fraction, tính ra a equals space 2 space m divided by s space squared

Thay a vào công thức : F subscript k minus F subscript c equals m s, tính ra F subscript k equals 1 comma 5 space N.

b) Sau undefined đầu, vật đạt tới vận tốc :

v equals v subscript 0 plus a t equals space 10 space m divided by s

Khi lực kéo thôi tác dụng, lực cản gây cho vật gia tốc :

a apostrophe equals fraction numerator negative 0 comma 5 over denominator 0 comma 5 end fraction equals negative 1 space greater than m divided by s squared

Sau thời gian t apostrophe vật sẽ dừng lại :

v apostrophe equals v plus a apostrophe t apostrophe equals 0

Thay số, ta được t apostrophe equals 10 space s

 

5

Câu hỏi tương tự

Gia tốc trọng trường tại 2 vị trí A và B lần lượt là 9 , 78   m / s 2 " src="data:image/jpeg;charset=utf-8;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAbAAAABhCAYAAAC3W/QUAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAB...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG