Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một vật có khối lượng đang chuyểnđộng thẳngđều với vận tốc thì chịu tác dụng của một lực cùng chiềuvới . Hỏi vật sẽ chuyểnđộng tiếp theo trong thời gian là bao nhiêu ?

Một vật có khối lượng 3 space k g đang chuyển động thẳng đều với vận tốcv subscript 0 equals 2 space m divided by s thì chịu tác dụng của một lực 9 space N cùng chiều với stack v subscript 0 with rightwards harpoon with barb upwards on top . Hỏi vật sẽ chuyển động 10 m tiếp theo trong thời gian là bao nhiêu ?

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Thay số : . Giải ra, tađược : (loại nghiệmâm)

a equals F over m equals 9 over 3 equals 3 space m divided by s squared s equals v subscript 0 t plus fraction numerator a t squared over denominator 2 end fraction

Thay số : 10 equals 2 t plus fraction numerator 3 t squared over denominator 2 end fraction. Giải ra, ta được : t equals 2 space s space(loại nghiệm âm)

4

Câu hỏi tương tự

Một mẩu gỗ có khối lượng đặt trên sàn nhà nằm ngang. Người ta truyền cho nó một vận tốc tức thời . Tính thời gianđể mẫu gỗ dừng lại và quãngđường nóđiđược cho tới lúcđó. Hệ số ma sát trượt giữa mẫu...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG