Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một vận động viên bơi lội đứng trên vánnhảy (xem Hình 3.1). A là một ổ trục có phương nằm ngang và vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, B là trụ đỡ. Các khoảng cách được cho trên hình vẽ. Trọng lượng của người bằng 600N, của tấm ván bằng 100N. 1. Lập một bảng liệt kê các lực tác dụng lên người và lên tấm ván. 2. Tính các lực chưa biết.

Một vận động viên bơi lội đứng trên ván nhảy (xem Hình 3.1). A là một ổ trục có phương nằm ngang và vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, B là trụ đỡ. Các khoảng cách được cho trên hình vẽ. Trọng lượng của người bằng 600N, của tấm ván bằng 100N.

1. Lập một bảng liệt kê các lực tác dụng lên người và lên tấm ván.

 

 

2. Tính các lực chưa biết.

 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bài giải 1. Phân tích các lực đặt lên từng vật trong hệ Tấm ván (1) chịu bốn lực tác dụng đặt ở A, B, C và ( trọng tâm của tấm ván), kí hiệu là , , và (trọng lực đặt trên tấm ván). Người (2) chịu lực tác dụng của hai lực là trọng lực đặt tại và phản lực của tấm ván tác dụng lên chân người đứng tại C. Theo định luật III Niu-tơn : = . Bảng các lực đặt lên tấm ván và người như sau: -Đối với tấm ván: -Đối với người: Chú ý: Ổ trục và trụ đỡ kí hiệu bằng chỉ số 0, tấm ván kí hiệu bằng chỉ số 1, người kí hiệu bằng chỉ số 2. 2. Viết điều kiện cân bằng đối với từng vật -Đối với tấm ván: a)Điều kiện về lực: + + + = (1) b) Điều kiện về momen lực đối với ổ trục O tại A: + . (2) -Đối với người( chỉ có điều kiện về lực): (3) 3. Giải bài toán, tìm các đại lượng chưa biết Từ công thức (3), ta có: Như vậy, giá trị của các lực và bằng trọng lượng của người. Các lực trong công thức (1) cùng phương, vì thế ta có: Hay là (4) Công thức (2) cho: Hay là (5) Thay (5) vào (4) ta được giá trị của : Dấu có nghĩa là lực hướng xuống dưới. Kết quả: -Các lực tác dụng lên tấm ván được cho ở bảng dưới đây: -Các lực tác dụng lên người được cho ở bảng dưới đây :

Bài giải

1. Phân tích các lực đặt lên từng vật trong hệ

Tấm ván (1) chịu bốn lực tác dụng đặt ở A, B, C và G subscript 1 ( trọng tâm của tấm ván), kí hiệu là stack A subscript 01 with rightwards harpoon with barb upwards on top ,stack B subscript 01 with rightwards harpoon with barb upwards on top , stack C subscript 21 with rightwards harpoon with barb upwards on top và stack P subscript 1 with rightwards harpoon with barb upwards on top (trọng lực đặt trên tấm ván).

Người (2) chịu lực tác dụng của hai lực là trọng lực stack P subscript 2 with rightwards harpoon with barb upwards on top đặt tại stack G subscript 2 with rightwards harpoon with barb upwards on top và phản lực của tấm ván stack C subscript 12 with rightwards harpoon with barb upwards on top tác dụng lên chân người đứng tại C.

Theo định luật III Niu-tơn : undefined = undefinedundefined.

Bảng các lực đặt lên tấm ván và người như sau:

-Đối với tấm ván:

  
-Đối với người:

Chú ý: Ổ trục và trụ đỡ kí hiệu bằng chỉ số 0, tấm ván kí hiệu bằng chỉ số 1, người kí hiệu bằng chỉ số 2.

2. Viết điều kiện cân bằng đối với từng vật

-Đối với tấm ván:

a)Điều kiện về lực:

undefined +undefined +undefined +undefined = 0 with rightwards harpoon with barb upwards on top                                                   (1)

b) Điều kiện về momen lực đối với ổ trục O tại A:

0 +top enclose A B end enclose .open vertical bar stack B subscript 01 with rightwards harpoon with barb upwards on top close vertical bar short dash space open vertical bar A G subscript 1 close vertical bar. open vertical bar stack P subscript 1 with rightwards harpoon with barb upwards on top close vertical bar short dash top enclose A C end enclose. open vertical bar stack C subscript 21 with rightwards harpoon with barb upwards on top close vertical bar equals 0                          (2)

-Đối với người( chỉ có điều kiện về lực):

stack P subscript 2 with rightwards harpoon with barb upwards on top plus stack C subscript 12 space end subscript with rightwards harpoon with barb upwards on top equals 0 with rightwards harpoon with barb upwards on top                                                     (3)

3. Giải bài toán, tìm các đại lượng chưa biết

Từ công thức (3), ta có:

stack P subscript 2 with rightwards harpoon with barb upwards on top equals short dash stack C subscript 12 with rightwards harpoon with barb upwards on top equals stack C subscript 21 with rightwards harpoon with barb upwards on top

Như vậy, giá trị của các lực undefined và undefined bằng trọng lượng P subscript 2 của người. Các lực trong công thức (1) cùng phương, vì thế ta có:

A subscript 01 plus B subscript 01 short dash P subscript 1 space short dash C subscript 21 equals 0

Hay là A subscript 01 plus B subscript 01 equals P subscript 1 plus C subscript 21equals P subscript 1 plus P subscript 2                                 (4)

Công thức (2) cho:

2. B subscript 01 minus 2 comma 5. P subscript 1 minus 5 P subscript 2equals 0

Hay là B subscript 01 equals fraction numerator 2 comma 5.100 plus 5.600 over denominator 2 end fractionequals 1625 N                     (5)

Thay (5) vào (4) ta được giá trị  của A subscript 01:

A subscript 01 equals negative 925 N

Dấu undefinedcó nghĩa là lực A with rightwards arrow on top subscript 01 hướng xuống dưới.

Kết quả:

-Các lực tác dụng lên tấm ván được cho ở bảng dưới đây:

  

-Các lực tác dụng lên người được cho ở bảng dưới đây

: 

1

Câu hỏi tương tự

Mặt chân đế của vật là A. toàn bộ diện tích tiếp xúc của vật với sàn B. đa giác lồi lớn nhất bao bọc tất cả các diện tích tiếp xúc C. phần chân của vật D. đa giác lồi nhỏ nhất bao bọc tất ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG