Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một véctơ có giá vuông góc với mặt phẳng (P): - x + 3z + 1 = 0 là:

Một véctơ có giá vuông góc với mặt phẳng (P): - x + 3z + 1 = 0 là:

  1. (-2; 0; 6)

  2. (1; -3; 1)

  3. (1; 3; 0)

  4. (-1; 3; 1)

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

5

Câu hỏi tương tự

Cho biết tọa độ hai điểm A, B. Làm thế nào để tìm: a) Tọa độ của vectơ A B b) Khoảng cách giữa hai đểm A và B. c) Tọa độ của trung điểm đoạn AB?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG