Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một trang chữ của một tạp chí cần diện tích là 384 c m 2 . Lề trên, lề dưới là 3cm; lề phải, lề trái là 2cm. Khi đó chiều ngang và chiều dọc tối ưu của trang giấy lần lượt là:

Một trang chữ của một tạp chí cần diện tích là 384  . Lề trên, lề dưới là 3cm; lề phải, lề trái là 2cm. Khi đó chiều ngang và chiều dọc tối ưu của trang giấy lần lượt là:

  1. 24 cm, 25 cm

  2. 15 cm, 40 cm

  3. 20 cm, 30 cm

  4. 22,2 cm, 27 cm

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi a,b (cm) (a>0, b>0)là độ dài chìu dọc và chìu ngang của trang chữ suy ra kích thước trang giấy là a+6, b+4 Ta có: a.b=384 ⇒ b = a 384 ​ (1) Diện tích trang sách là: S=(a+6)(b+4) ⇔ S=4a+ a 2304 ​ +408 Theo bất đẳng thức CAUCHY ta có: ⇔ S ≥ 2 1 a . a 2304 ​ ​ +408=600 Suy ra Mín=600 ⇔ 4a= a 2304 ​ ⇔ a=24suy ra chiều dọc và chiều ngang tối ưu là:20 cm, 30 cm

Gọi a,b (cm) (a>0, b>0) là độ dài chìu dọc và chìu ngang của trang chữ suy ra kích thước trang giấy là a+6, b+4

Ta có: a.b=384 (1)

Diện tích trang sách là: S=(a+6)(b+4)S=4a++408

Theo bất đẳng thức CAUCHY ta có:S2+408=600

Suy ra Mín=6004a=a=24 suy ra chiều dọc và chiều ngang tối ưu là:20 cm, 30 cm

 

 

3

Câu hỏi tương tự

Hàm số y= 1 + 7 x ​ có đạo hàm là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG