Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một đề thi trắc nghiệm gồm 50 câu, mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chỉ có 1 phương án đúng, mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm. Một thí sinh làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên 1 trong 4 phương án ở mỗi câu. Tính xác suất để thí sinh đó được 6 điểm.

Một đề thi trắc nghiệm gồm 50 câu, mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chỉ có 1 phương án đúng, mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm. Một thí sinh làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên 1 trong 4 phương án ở mỗi câu. Tính xác suất để thí sinh đó được 6 điểm.
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm do vậy thí sinh được 6 điểm thì phải làm đúng số câu là 0 , 2 6 ​ = 30 câu Mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chỉ có 1 phương án đúng vì vậy xác suất trả lời đúng một câu là 4 1 ​ = 0 , 25 và xác suất trả lời sai một câu là 4 3 ​ = 0 , 75 Số cách chọn 30 câu trả lời đúng trong 50 câu là C 50 30 ​ Vậy xác suất để thí sinh đó được 6 điểm là: 0 , 2 5 30 .0 , 7 5 20 . C 50 30 ​

Chọn C

Mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm do vậy thí sinh được 6 điểm thì phải làm đúng số câu là  câu
Mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chỉ có 1 phương án đúng vì vậy xác suất trả lời đúng một câu là  và xác suất trả lời sai một câu là 
Số cách chọn 30 câu trả lời đúng trong 50 câu là 
Vậy xác suất để thí sinh đó được 6 điểm là:

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số có đạo hàm trên và , biết . Khẳng định nào sau đây có thể xảy ra?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG