Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một thiết bị điện tương đương với điện trở không đổi = 25,0 chỉ có thể hoạt động ổn định khi hiệu điện thế giữa hai đầu của nó nằm trong khoảng 24,0 26,0 V. Tuy nhiên nguồn điện cấp cho thiết bị này hoạt động có những biến đổi mạnh, vì thế để đảm bảo cho hoạt động ổn định người ta nghĩ ra mạch bảo vệ nó có sơ đồ như hình 1, biết điện trở tổng công của biển trở R = 100 . Vôn kếcó điện trở vô cùng lớn. Người ta nhận thấy rằng khi nguồn điện có hiệu điện thể không đổi U và con chạy C nằm ở vị trí sao cho điện trở hai đoạn mạch BC và CD có giá trị như nhauthì vôn kế chi giá trị = 250V 1. Tìm giá trị của U 2. Nếu con chạy C nằm cố định ở điểm chia đôi điện trở của biến trởthì với miền giátrị nào của U đểR hoạt động ổn định 3. Tại một thời điểm nào đó thì U = 50,0Vđể vẫn hoạt động ổn định, ta phải điều chỉnh điện trở đoạn BC nằm trong giá trị nào Gợi ý : nếu phương trình có hai nghiệm phân biệt và , thì biểu thức A= sẽ bé hơn 0 khi < x < và lớn hơn 0 khỉ hoặc

 Một thiết bị điện tương đương với điện trở không đổi R subscript 0 = 25,0capital omega chỉ có thể hoạt động ổn định khi hiệu điện thế giữa hai đầu của nó nằm trong khoảng 24,0 less or equal than U subscript 0 less or equal than26,0 V. Tuy nhiên nguồn điện cấp cho thiết bị này hoạt động có những biến đổi mạnh, vì thế để đảm bảo cho R subscript 0 hoạt động ổn định người ta nghĩ ra mạch bảo vệ nó có sơ đồ như hình 1, biết điện trở tổng công của biển trở R = 100capital omega. Vôn kế có điện trở vô cùng lớn. Người ta nhận thấy rằng khi nguồn điện có hiệu điện thể không đổi U và con chạy C nằm ở vị trí sao cho điện trở hai đoạn mạch BC và CD có giá trị như nhau thì vôn kế chi giá trị U subscript v = 250V

1. Tìm giá trị của U

2.  Nếu con chạy C nằm cố định ở điểm chia đôi điện trở của biến trở thì với miền giá trị nào của U để R hoạt động ổn định

3. Tại một thời điểm nào đó thì U = 50,0V để R subscript 0vẫn hoạt động ổn định, ta phải điều chỉnh điện trở đoạn BC nằm trong giá trị nào

Gợi ý : nếu phương trình space x squared plus a x plus space b space equals space 0 spacecó hai nghiệm phân biệtx subscript 1 x subscript 2x subscript 1 less than x subscript 2, thì biểu thức A = space x squared plus a x plus space b space equals space 0 spacesẽ bé hơn 0 khi x subscript 1 < x < x subscript 2 và lớn hơn 0 khỉ x less than x subscript 1hoặc x greater than x subscript 2

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chọn câu trả lời đúng. Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 73km/h thì hãm pahnh, chạy chậm dần đều sau 10s vận tốc giảm xuống còn 54km/h. Hỏi hãm phanh trong bao lâu thì tàu dừng hẳn? A. t = 30s ...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG