Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một thợ xây muốn sử dụng 1 tấm sắt có chiều dài là 4m, chiều rộng 1m để uốn thành 2 khung đúc bê tông, 1 khung hình trụ có đáy là hình vuông và 1 khung hình trụ có đáy là hình tròn. Hỏi phải chia tấm sắt thành 2 phần (theo chiều dài) như thế nào để tổng thể tích 2 khung là nhỏ nhất ?

Một thợ xây muốn sử dụng 1 tấm sắt có chiều dài là 4m, chiều rộng 1m để uốn thành 2 khung đúc bê tông, 1 khung hình trụ có đáy là hình vuông và 1 khung hình trụ có đáy là hình tròn. Hỏi phải chia tấm sắt thành 2 phần (theo chiều dài) như thế nào để tổng thể tích 2 khung là nhỏ nhất ?

  1. Khung có đáy là hình vuông, khung có đáy là hình tròn lần lượt có chiều dài là 

  2. Khung có đáy là hình vuông, khung có đáy là hình tròn lần lượt có chiều dài là 

  3. Khung có đáy là hình vuông, khung có đáy là hình tròn lần lượt có chiều dài là 

  4. Khung có đáy là hình vuông, khung có đáy là hình tròn lần lượt có chiều dài là 

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi V 1 ​ , V 2 ​ lần lượt là thể tích của khung hình trụ có đáy là hình vuông và khung hình trụ có đáy là hình tròn. Gọi a là chiều dài của cạnh hình vuông và r là bán kính của hình tròn. Ta có: V 1 ​ + V 2 ​ = a + π r 2 (đơn vị thể tích). Mà 4a+2 π r=4 ⇔ a= 2 1 ​ (2- π r), 0<r< π 2 ​ Suy ra V(r)= V 1 ​ + V 2 ​ = π r 2 + 4 1 ​ ( 2 − π r ) 2 V'(r)=2 π r- 4 1 ​ π (2- π r). V'(r)=0 ⇔ r= π + 4 2 ​ .Lập bảng biến thiên suy ra V min ​ = ( π + 4 4 ​ ) Vậy phải chia tấm sắt thành 2 phần: phần làm lăng trụ có đáy là hình vuông là π + 4 4 π ​ (m)

Gọi lần lượt là thể tích của khung hình trụ có đáy là hình vuông và khung hình trụ có đáy là hình tròn. Gọi a là chiều dài của cạnh hình vuông và r là bán kính của hình tròn. Ta có:

 (đơn vị thể tích).

Mà 4a+2r=4a=(2-r), 0<r<Suy ra V(r)=

V'(r)=2r-(2-r). V'(r)=0r=.Lập bảng biến thiên suy ra =

Vậy phải chia tấm sắt thành 2 phần: phần làm lăng trụ có đáy là hình vuông là (m)

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y= − x 3 + 3 x 2 + 9 x + 4 . Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG