Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một thùng hình trụ có đường kính đáy (bên trong) bằng đựng nước cao lên so với mặt trong của đáy. Một viên bi hình cầu được thả vào trong thùng thì mực nước dâng lên sát với điểm cao nhất của viên bi (nghĩa là mặt nước là tiếp diện của mặt cầu). Hãy tính bán kính r của viên bi (kết quả làm tròn 3 chữ số thập phân sau dấu phẩy) A. B. C. D.

Một thùng hình trụ có đường kính đáy (bên trong) bằng 12 comma 24 c m đựng nước cao lên 4 comma 56 c m so với mặt trong của đáy. Một viên bi hình cầu được thả vào trong thùng thì mực nước dâng lên sát với điểm cao nhất của viên bi (nghĩa là mặt nước là tiếp diện của mặt cầu). Hãy tính bán kính r của viên bi (kết quả làm tròn 3 chữ số thập phân sau dấu phẩy)

A. r almost equal to 2 comma 588 c m logical or r almost equal to 4 comma 858 c m

B. r almost equal to 2 comma 589 c m logical or r almost equal to 5 comma 858 c m

C. r almost equal to 2 comma 589 c m

D. r almost equal to 6 comma 589 c m

  1. r almost equal to 2 comma 588 c m logical or r almost equal to 4 comma 858 c m

  2. r almost equal to 2 comma 589 c m logical or r almost equal to 5 comma 858 c m

  3. r almost equal to 2 comma 589 c m

  4. r almost equal to 6 comma 589 c m

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B. Gọi bán kính đáy của hình trụ,hình cầu và chiều cao ban đầu của cột nước lần lượt là R, x, h. Ta có phương trình:

Đáp án đúng là B. r almost equal to 2 comma 589 c m logical or r almost equal to 5 comma 858 c m

Gọi bán kính đáy của hình trụ,hình cầu và chiều cao ban đầu của cột nước lần lượt là R, x, h.

Ta có phương trình:

 πr squared straight h plus 4 over 3 πx cubed equals 2 xπr squared left right double arrow 4 straight x cubed minus 6 straight r squared straight x plus 3 straight r squared straight h equals 0

left right double arrow 4 straight x cubed minus 224 comma 7264 straight x plus 512 comma 37619 equals 0 left right double arrow open curly brackets table row cell x equals 5 comma 858 end cell row cell x equals negative 8 comma 446 open parentheses l close parentheses end cell row cell 2 comma 589 end cell end table close

 

1

Câu hỏi tương tự

Tập hợp các số thực m để hàm số y = x 3 − 3 m x 2 + ( m + 2 ) x − m đạt cực tiểu tại x = 1 là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG