Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một tấm bìa cứng gồm 7 bìa màu đỏ và 3 bìa màu đen. Rút ngẫu nhiên 1 tấm bìa. Nếu rút được màu đen sẽ được thưởng 20000đ, nếu rút trúng tấm bìa đỏ thì bi phạt 9000đ. Hỏi có nên tham gia trò chơi này nhiều lần không?

Một tấm bìa cứng gồm 7 bìa màu đỏ và 3 bìa màu đen. Rút ngẫu nhiên 1 tấm bìa. Nếu rút được màu đen sẽ được thưởng 20000đ, nếu rút trúng tấm bìa đỏ thì bi phạt 9000đ. Hỏi có nên tham gia trò chơi này nhiều lần không?

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt X là số tiền thu được ở một lần chơi. X có các giá trị -9000, 20000. P(X= -9000) = P ( X = − 9000 ) = 10 7 ​ = 0 , 7 P ( X = 20000 ) = 10 3 ​ = 0 , 3 Từ đó, ta tính được: E(X) = - 9000 * 0,7 + 20000*0,3 = -6300 + 6000 = - 300

Đặt X là số tiền thu được ở một lần chơi.

X có các giá trị -9000, 20000.

P(X= -9000) = 

Từ đó, ta tính được: 

E(X) = - 9000 * 0,7 + 20000*0,3 = -6300 + 6000 = - 300

1

Câu hỏi tương tự

Một lô hàng gồm sản phẩm tốt và sản phẩm xấu. Lấy ngẫu nhiên sản phẩm. Tính xác suất để sản phẩm lấy ra có ít nhất một sản phẩm tốt.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG