Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một ô tô đi từ A đến Bvới tốc độ 60km/h. lúc về ô tô đi với tốc độ 50 km/h, thời gian cả đi và về hết 11 giờ. Tính quãng đường AB.

Một ô tô đi từ A đến B với tốc độ 60km/h. lúc về ô tô đi với tốc độ 50 km/h, thời gian cả đi và về hết 11 giờ. Tính quãng đường AB.

R. Roboctvx112

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi s (km) là độ dài quâng đường AB. Thời gian ô tô đi từ A đến B : t 1 ​ = v 1 ​ s ​ = 60 s ​ ( h ) , thời gian ô tô quay về: t 2 ​ = v 2 ​ s ​ = 50 s ​ ( h ) Tổng thời gian cả đi lẫn về là 11h : 11 = t 1 ​ + t 2 ​ = 60 s ​ + 50 s ​ ⇒ s ( 3000 110 ​ ) = 11 → s = 110 3000 ​ ⋅ 11 = 300 ( km ) Vậy quãng đường AB dài 300km

Gọi s (km) là độ dài quâng đường AB.

Thời gian ô tô đi từ A đến , thời gian ô tô quay về:

Tổng thời gian cả đi lẫn về là 11h :

Vậy quãng đường AB dài 300km

1

Câu hỏi tương tự

Với a là số thực dương bất kì, mệnh đề nào dưới đây đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG