Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một túi đựng 6 bi xanh và 4 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 2 bi, xác suất để cả hai bi đều màu đỏ là

Một túi đựng 6 bi xanh và 4 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 2 bi, xác suất để cả hai bi đều màu đỏ là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi T là phép thử ngẫu nhiên lấy ra 2 bi từ túi đựng 6 bi xanh và 4 bi đỏ Gọi biến cố A : "cả hai viên bi đều màu đỏ" Số phần tử của không gian mẫu là n ( Ω ) = C 10 2 ​ Số phần tử của biến cố A là n ( A ) = C 4 2 ​ Xác suất của biến cố A là P ( A ) = n ( Ω ) n ( A ) ​ = C 10 2 ​ C 4 2 ​ ​ = 15 2 ​

Gọi T là phép thử ngẫu nhiên lấy ra 2 bi từ túi đựng 6 bi xanh và 4 bi đỏ

Gọi biến cố A: "cả hai viên bi đều màu đỏ"

Số phần tử của không gian mẫu là 

Số phần tử của biến cố A là 

Xác suất của biến cố A là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, H là tâm của đáy, I là trung điểm của đoạn SH, khoảng cách từ I đến mặt phẳng (SBC) bằng 2 a ​ và mặt phẳng (SBC)tạo với đáy (ABCD) góc α . Chứng minh thể tích khối c...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG