Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một túi có 10 chiếc thrẻ đỏ và 6 chiếc thẻ xanh. Chọn ngẫu nhiên ra ba tấm thẻ. a. Gọi X là số thẻ đỏ trong ba thẻ rút ra. Lập bảng phân bố xác suất của X. b. Giả sử rút mỗi tấm thẻ đỏ được 5 điểm và rút mỗi tấm thẻ xanh được 8 điểm. Gọi y là số điểm thu được. Lập bảng phân bố của Y.

Một túi có 10 chiếc thrẻ đỏ và 6 chiếc thẻ xanh. Chọn ngẫu nhiên ra ba tấm thẻ. 

a. Gọi X là số thẻ đỏ trong ba thẻ rút ra. Lập bảng phân bố xác suất của X. 

b. Giả sử rút mỗi tấm thẻ đỏ được 5 điểm và rút mỗi tấm thẻ xanh được 8 điểm. Gọi y là số điểm thu được. Lập bảng phân bố của Y. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

13

Câu hỏi tương tự

Có 6 quyển sách Toán, 5 quyển sách Hóa và 3 quyển sách Lí. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 6 quyển sách sao cho mỗi loại có hai quyển?

16

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG