Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một túi có 10 chiếc thẻ đỏ và 6 chiếc thẻ xanh. Chọn ngẫu nhiên ra ab tấm thẻ. a. Gọi X là số thẻ đỏ trong ba thẻ rút ra. Lập bảng phân bố xác suất của X. Tính E(X). b. Giả sử rút mỗi tấm thẻ đỏ được 5 điểm và rút mỗi tấm thẻ xanh được 8 điểm. Gọi Y là số điểm thu được. Lập bảng phân bố Y.

Một túi có 10 chiếc thẻ đỏ và 6 chiếc thẻ xanh. Chọn ngẫu nhiên ra ab tấm thẻ. 

a. Gọi X là số thẻ đỏ trong ba thẻ rút ra. Lập bảng phân bố xác suất của X. Tính E(X).

b. Giả sử rút mỗi tấm thẻ đỏ được 5 điểm và rút mỗi tấm thẻ xanh được 8 điểm. Gọi Y là số điểm thu được. Lập bảng phân bố Y.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

312

Câu hỏi tương tự

Trong một tuần bạn T dự định đi thăm 15 người bạn của mình. Hỏi bạn T có thể lập được bao nhiêu kế hoạch đi thăm bạn của mình (thăm một bạn không quá một lần)?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG