Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mộtô tô chạy trên một conđường thẳng với vận tốc khôngđổi là 40km/h. Sau 1 giờ, mộtô tô khácđuổi theo với vận tốc khôngôổi từ cùngđiểm xuất phát vàđuổi kịpô tô thứ nhất sau quãngđường 200km a. Tính vận tốc củaô tô thứ hai. b. Giải bài toán bằngđô thị.

Một ô tô chạy trên một con đường thẳng với vận tốc không đổi là 40km/h. Sau 1 giờ, một ô tô khác đuổi theo với vận tốc không ôổi từ cùng điểm xuất phát và đuổi kịp ô tô thứ nhất sau quãng đường 200km
a. Tính vận tốc của ô tô thứ hai.
b. Giải bài toán bằng đô thị. 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a. Phương trình chuyển oộng của hai xe là: Xe thứ nhất Xe thứ hai Lúcđuổi kịp nhau thì Công thức (1) cho t=4h Công thức (2) cho Từđó

a. Phương trình chuyển oộng của hai xe là:
Xe thứ nhất x subscript 1 equals 40 plus v subscript 1 t equals 40 plus 40 t space space space space space left parenthesis 1 right parenthesis
Xe thứ hai x subscript 2 equals v subscript 2 t space space space space space space space space space space space space space space space left parenthesis 2 right parenthesis
Lúc đuổi kịp nhau thì x subscript 1 equals x subscript 2 equals 200 k m
Công thức (1) cho t=4h
Công thức (2) cho 400 equals v subscript 2.4
 Từ đó undefined
 

1

Câu hỏi tương tự

Một chấtđiểm chuyểnđộng trên mộtđường thẳng .Đồ thị chuyểnđộng của nóđược vẽ trên Hình 1.1. 1. Hãy mô tả chuyểnđộng của chấtđiểm. 2. Tính vận tốc trung bình và tốcđộ trung bình của chấtđiểm tron...

13

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG