Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một tổ có 12 học sinh được chia thành nhóm gồm học sinh, học sinh, học sinh. Số cách chia bằng:

Một tổ có 12 học sinh được chia thành nhóm gồm học sinh, học sinh, học sinh. Số cách
chia bằng:
  1. 8500

  2. 3960

  3. 7200

  4. 27720

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.27720

ĐÁP ÁN D. 27720 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm hệ số của hạng chứa x 8 trong khai triển của nhị thức: ( x 2 + 2 ) 8

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG