Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một tổ có 10 học sinh. Chọn từ đó ra 4 học sinh để lập ban đại diện : a) Có bao nhiều cách chọn ? b) Có bao nhiêu cách chọn nếu cô Anh và cậu Tâm không chịu làm việcchung với nhau ? c) Có bao nhiêu cách chọn nếu cậu Oai và cô Hiển phải làm việc chung

Một tổ có 10 học sinh. Chọn từ đó ra 4 học sinh để lập ban đại diện :
a) Có bao nhiều cách chọn ?
b) Có bao nhiêu cách chọn nếu cô Anh và cậu Tâm không chịu làm việc chung với nhau ? 
c) Có bao nhiêu cách chọn nếu cậu Oai và cô Hiển phải làm việc chung

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Chọn bất kì 4 học sinh trong 10 học sinh là một tổ hợp chập 4 của 10: C 10 4 ​ =210 cách. b) Cách 1: - Trong C 10 4 ​ có C 8 2 ​ trường hợp cô Anh và cậu Tâm làm việc chung với nhau. => Có : C 10 4 ​ . C 8 2 ​ =182 cách chọn nếu cô Anh và cậu Tâm không chịu làmviệc chung với nhau. Cách 2 : - Có C 8 3 ​ cách chọn trong đó có Anh và không có Tâm. - Có C 8 3 ​ cách chọn trong đó có cậu Tâm và không có Anh. - Có C 8 4 ​ cách chọn không có cả Anh lẫn Tâm. => Có : C 8 3 ​ + C 8 3 ​ + C 8 4 ​ = 182 cách. c) Cách ï : - Có C 8 2 ​ cách chọn có cả Oai và Hiển trong ban đại diện. - Có C 8 4 ​ cách chọn không có cả Oai và Hiển trong ban đại diện. => Có : C 8 2 ​ + C 8 4 ​ =98 cách chọn nếu Oai và Hiền không chịu rời nhau. Cách 2 : Trong C 10 4 ​ có C 8 3 ​ trường hợp có Oai và không có Hiển và có C 8 3 ​ trường hợp có Hiển và không có Oai. =>Có : C 10 4 ​ - ( C 8 3 ​ + C 8 3 ​ ) = 98 cách nếu Oai và Hiển không chịu rời nhau.

a) Chọn bất kì 4 học sinh trong 10 học sinh là một tổ hợp chập 4 của 10:
=210 cách.
b) Cách 1:
- Trong có  trường hợp cô Anh và cậu Tâm làm việc chung với nhau.
=> Có : . =182 cách chọn nếu cô Anh và cậu Tâm không chịu làm việc chung với nhau.
Cách 2 :
- Có  cách chọn trong đó có Anh và không có Tâm.
- Có  cách chọn trong đó có cậu Tâm và không có Anh.
- Có  cách chọn không có cả Anh lẫn Tâm.
=> Có :  +  +  = 182 cách.
c) Cách ï :
- Có  cách chọn có cả Oai và Hiển trong ban đại diện.
- Có  cách chọn không có cả Oai và Hiển trong ban đại diện.
=> Có :  +  =98 cách chọn nếu Oai và Hiền không chịu rời nhau.
Cách 2 : Trong  có  trường hợp có Oai và không có Hiển và có  trường hợp có Hiển và không có Oai.
=> Có :  - ( + ) = 98 cách nếu Oai và Hiển không chịu rời nhau.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = { 1 − x x 2 + 1 ​ , x < 1 2 x − 2 ​ , x ≥ 1 ​ .Khi đó : x → 1 − lim ​ f ( x ) bằng :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG