Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một tổ có 10 em trong đó có 4 em yếu môn văn, 6 em yếu môn toán và 3 em yếu cả hai môn. Giáo viên chủ nhiệm chọn ra 2 em và nhận xét:

Một tổ có 10 em trong đó có 4 em yếu môn văn, 6 em yếu môn toán và 3 em yếu cả hai môn. Giáo viên chủ nhiệm chọn ra 2 em và nhận xét:

 

  1. Xác suất để cả 2 em đều yếu 2 môn là: 

  2. Xác suất để em chọn sau yếu môn văn nếu em chọn trước yếu môn toán là: 

  3. Xác suất để em chọn sau yếu môn Văn nếu để em chọn trước yếu môn toán là: 

  4. Xác suất để e, chọn yếu môn toán với điều kiện em chọn trước yếu môn văn là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.Xác suất để em chọn sau yếu môn văn nếu em chọn trước yếu môn toán là: P 3 ​ = 5 1 ​ Xét câu B: Ta có P ( A ∪ B ) = P ( A ) + P ( B ) − P ( A ∩ B ) = C 10 2 ​ C 4 2 ​ + C 6 2 ​ − C 3 2 ​ ​ = 45 18 ​  = 15 7 ​

ĐÁP ÁN B. Xác suất để em chọn sau yếu môn văn nếu em chọn trước yếu môn toán là: 

Xét câu B:

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Một lô hàng gồm sản phẩm tốt và sản phẩm xấu. Lấy ngẫu nhiên sản phẩm. Tính xác suất để sản phẩm lấy ra có ít nhất một sản phẩm tốt.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG