Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một sợi dây kim loại dài 60cm được cắt thành hai đoạn. Đoạn dây thứ nhất uốn thành hình vuông cạnh a, đoạn dây thứ hai uốn thành đường tròn bán kính r. Để tổng diện tích của hình vuông và hình tròn là nhỏ nhất thì tỉ số r a ​ nào sau đây đúng ?

Một sợi dây kim loại dài 60cm được cắt thành hai đoạn. Đoạn dây thứ nhất uốn thành hình vuông cạnh a, đoạn dây thứ hai uốn thành đường tròn bán kính r. Để tổng diện tích của hình vuông và hình tròn là nhỏ nhất thì tỉ số nào sau đây đúng ?

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Không mất tính tổng quát ta giả sử chiều dài dây là L ( cm ) . Khi đó đoạn dây thứ nhất chính là chu vi của hình vuông và bằng 4 a Khi đó ta có đoạn dây thứ hai là L-4 a và cũng chính là chu vi của đường tròn bán kính r ⇒ 2 π r = L − 4 a ⇒ r = 2 π L − 4 a ​ > 0 ⇒ a < 4 L ​ Do đó Tổng diện tích của hình vuông và hình tròn = S vuong ​ + S tron ​ = a 2 + π 4 π 2 ( L − 4 a ) 2 ​ Đặt S ( a ) = a 2 + 4 π ( L − 4 a ) 2 ​ v ớ i 0 < a < 4 L ​ Bài toán trở thành tìm giá trị nhỏ nhất của S(a) với 0 < a < 4 L ​ Khi đó ta có: S ′ ( a ) = 2 a + π − 2 ( L − 4 a ) ​ = π 2 ​ [( π + 4 ) a − L ] , S ′ ( a ) = 0 ⇔ a = π + 4 L ​ < 4 L ​ Lập bảng biến thiên, ta có: Dựa vào bảng biến ta có: a ∈ ( 0 ; 4 L ​ ) min ​ S ( a ) = S ( π + 4 L ​ ) và khi đó bán kính của đường tròn sẽ là r = 2 ( π + 4 ) L ​ = 2 a ​ . Do đó lập tỉ số ta sẽ có r a ​ = 2 Như vậy rõ ràng, ta không cần thiết phải biết chính xác số đo chiều dài dây mà cần nhớ kết quả quan trọng a=2 r khi gặp các bài toán

Không mất tính tổng quát ta giả sử chiều dài dây là

Khi đó đoạn dây thứ nhất chính là chu vi của hình vuông và bằng 4 a

Khi đó ta có đoạn dây thứ hai là L-4 a và cũng chính là chu vi của đường tròn bán kính r

Do đó Tổng diện tích của hình vuông và hình tròn

Đặt

Bài toán trở thành tìm giá trị nhỏ nhất của S(a) với

Khi đó ta có:

Lập bảng biến thiên, ta có:

 

Dựa vào bảng biến ta có: và khi đó bán kính của đường tròn sẽ là . Do đó lập tỉ số ta sẽ có

Như vậy rõ ràng, ta không cần thiết phải biết chính xác số đo chiều dài dây mà cần nhớ kết quả quan trọng a=2 r khi gặp các bài toán

5

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f(x)có đạo hàm liên tục trên R . Biết f(3) = 1 và ∫ 0 1 ​ x f ( 3 x ) d x = 1 , khi đó ∫ 0 3 ​ x 2 f ′ ( x ) d x bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG