Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một quả cầu có khối lượng m 1 = 100g và vận tốc V 1 = 24m/s va chạm vào quả cầu thứ hai có khối lượng m 2 = 200g và vận tốc V 2 = 12m/s. Va chạm là đàn hồi và trực điện. Tính các vận tốc sau va chạm trong hai trường hợp : a) Chạy ngược chiều nhau. b) Chạy cùng chiều nhau. c) Chứng minh rằng, vận tốc tương đời của hai vật vẫn nguyên giá trị tuyệt đối nhưng đổi chiều.

Một quả cầu có khối lượng m1 = 100g và vận tốc V1 = 24m/s va chạm vào quả cầu thứ hai có khối lượng m2 = 200g và vận tốc V2 = 12m/s. Va chạm là đàn hồi và trực điện. Tính các vận tốc sau va chạm trong hai trường hợp :

a) Chạy ngược chiều nhau.
b) Chạy cùng chiều nhau.
c) Chứng minh rằng, vận tốc tương đời của hai vật vẫn nguyên giá trị
tuyệt đối nhưng đổi chiều.

P. Trần

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì va chạm trực diện nên: Vi va chạm đàn hồi nên: (2) chia cho (1) vế theo vế : Khi hai vật tương tác thì : nên : Thế giá trị của vài (1), ta tính được : a) Hai vật chạy ngược chiều nhau: Với chiều dương là chiều cảu V 1 thì : b) Hai vật chạy cùng chiều: Với chiều dương là chiều của thì : V 1x = 24m/s ;V 2x = 12m/s c) Vận tốc tương đối của 2 quả cầu : Gọi (3) là đất thì phép cộng vận tốc là : (5) và (6) chi : V 12x =V ' 12x : vận tốc tương đối giữa 2 vật trước và sau va chạm bằng nahu về độ lớn nhưn trái chiều

 • Vì va chạm trực diện nên: begin mathsize 14px style straight m subscript 1 straight V subscript 1 straight x end subscript plus straight m subscript 2 straight V subscript 2 straight x end subscript equals straight m subscript 1 straight V to the power of apostrophe subscript 1 straight x end subscript plus straight m subscript 2 straight V to the power of apostrophe subscript 2 straight x end subscript end style
  begin mathsize 14px style rightwards double arrow straight m subscript 1 left parenthesis straight V subscript 1 straight x end subscript minus straight V to the power of apostrophe subscript 1 straight x end subscript right parenthesis equals straight m subscript 2 left parenthesis straight V subscript 2 straight x end subscript minus straight V to the power of apostrophe subscript 2 straight x end subscript right parenthesis space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space left parenthesis 1 right parenthesis end style
 • Vi va chạm đàn hồi nên: 
  begin mathsize 12px style 1 half straight m subscript 1 straight V squared subscript 1 straight x end subscript plus 1 half straight m subscript 2 straight V squared subscript 2 straight x end subscript equals 1 half straight m subscript 1 straight V to the power of apostrophe 2 end exponent subscript 1 straight x end subscript plus 1 half straight m subscript 2 straight V to the power of apostrophe 2 end exponent subscript 2 straight x end subscript space space space space space rightwards double arrow straight m subscript 1 left parenthesis straight V squared subscript 1 straight x end subscript minus straight V to the power of apostrophe 2 end exponent subscript 1 straight x end subscript right parenthesis equals straight m subscript 2 left parenthesis straight V squared subscript 2 straight x end subscript minus straight V to the power of apostrophe 2 end exponent subscript 2 straight x end subscript right parenthesis space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space left parenthesis 2 right parenthesis end style
  (2) chia cho (1) vế theo vế : Error converting from MathML to accessible text.
  Khi hai vật tương tác thì : Error converting from MathML to accessible text. nên :
  begin mathsize 14px style straight V subscript 1 straight x end subscript plus straight V to the power of apostrophe subscript 1 straight x end subscript equals straight V to the power of apostrophe subscript 2 straight x end subscript plus straight V subscript 2 straight x end subscript space space space space space rightwards double arrow straight V to the power of apostrophe subscript 2 straight x end subscript equals straight V subscript 1 straight x end subscript plus straight V to the power of apostrophe subscript 1 straight x end subscript minus straight V subscript 2 straight x end subscript end style
  Thế giá trị của Error converting from MathML to accessible text.vài (1), ta tính được : 
  begin mathsize 14px style straight V to the power of apostrophe subscript 1 straight x end subscript equals fraction numerator left parenthesis straight m subscript 1 minus straight m subscript 2 right parenthesis straight V subscript 1 straight x end subscript plus 2 straight m subscript 2 straight V subscript 2 straight x end subscript over denominator straight m subscript 1 plus straight m subscript 2 end fraction space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space left parenthesis 3 right parenthesis straight V to the power of apostrophe subscript 2 straight x end subscript fraction numerator left parenthesis straight m subscript 2 minus straight m subscript 1 right parenthesis straight V subscript 2 straight x end subscript plus 2 straight m subscript 1 straight V subscript 1 straight x end subscript over denominator straight m subscript 1 plus straight m subscript 2 end fraction space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space left parenthesis 4 right parenthesis end style

a) Hai vật chạy ngược chiều nhau: 

Với chiều dương là chiều cảu Vthì : 
begin mathsize 14px style left parenthesis 3 right parenthesis rightwards double arrow space straight V to the power of apostrophe subscript 1 straight x end subscript equals fraction numerator left parenthesis 100 minus 200 right parenthesis straight x 24 plus 2.200 left parenthesis negative 12 right parenthesis over denominator 100 plus 200 end fraction equals negative 24 straight m divided by straight s left parenthesis 4 right parenthesis rightwards double arrow straight V to the power of apostrophe subscript 2 straight x end subscript equals fraction numerator left parenthesis 200 minus 100 right parenthesis left parenthesis negative 12 right parenthesis plus 2.100.24 over denominator 100 plus 200 end fraction equals 12 straight m divided by straight s space end style

 

b) Hai vật chạy cùng chiều:

Với chiều dương là chiều của begin mathsize 14px style stack straight V subscript 1 with rightwards arrow on top end style thì :
V1x= 24m/s ;  V2x= 12m/s
begin mathsize 14px style left parenthesis 3 right parenthesis rightwards double arrow space straight V to the power of apostrophe subscript 1 straight x end subscript equals fraction numerator left parenthesis 100 minus 200 right parenthesis straight x 24 plus 2.200 left parenthesis 12 right parenthesis over denominator 100 plus 200 end fraction equals 8 straight m divided by straight s space space space space space space end style

begin mathsize 14px style left parenthesis 4 right parenthesis rightwards double arrow straight V to the power of apostrophe subscript 2 straight x end subscript equals fraction numerator left parenthesis 200 minus 100 right parenthesis left parenthesis 12 right parenthesis plus 2.100.24 over denominator 100 plus 200 end fraction equals 20 straight m divided by straight s space space space space end style

c) Vận tốc tương đối của 2 quả cầu : 
Gọi (3) là đất thì phép cộng vận tốc là : 

begin mathsize 12px style space space space space space space space space space space space stack straight V subscript 12 with rightwards arrow on top equals stack straight V subscript 13 with rightwards arrow on top plus stack straight V subscript 14 with rightwards arrow on top hay space colon space space stack straight V subscript 12 straight x end subscript with rightwards arrow on top equals stack straight V subscript 13 straight x end subscript with rightwards arrow on top minus stack straight V subscript 23 straight x end subscript with rightwards arrow on top equals straight V subscript 1 straight x end subscript minus straight V subscript 2 straight x space space space space space space end subscript space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space left parenthesis 5 right parenthesis Và space space colon space space space stack straight V to the power of apostrophe subscript 12 with rightwards arrow on top equals stack straight V to the power of apostrophe subscript 13 with rightwards arrow on top minus stack straight V to the power of apostrophe subscript 32 with rightwards arrow on top hay space colon space space stack straight V to the power of apostrophe subscript 12 straight x end subscript with rightwards arrow on top equals stack straight V to the power of apostrophe subscript 13 straight x end subscript with rightwards arrow on top minus stack straight V to the power of apostrophe subscript 23 straight x end subscript with rightwards arrow on top equals straight V to the power of apostrophe subscript 1 straight x end subscript minus straight V to the power of apostrophe subscript 2 straight x end subscript equals negative left parenthesis straight V subscript 1 straight x end subscript space minus straight V subscript 2 straight x end subscript right parenthesis space space space space space space space left parenthesis 6 right parenthesis end style
 

(5) và (6) chi : V12x=V'12x : vận tốc tương đối giữa 2 vật trước và sau va chạm bằng nahu về độ lớn nhưn trái chiều 

1

Câu hỏi tương tự

Chọn câu đúng. Một người nhấc một vật có khối lượng 6kg lên độ cao 1m rồi mang vật đi ngang được một độ dời 30m. Công tổng cộng mà người đã thực hiện là A.1860J B.1800J. C.180J. D.60J.

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG