Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một quả bóng « siêu nẩy » rơi từ độ cao 30 mét so với mặt đất khi chạm đất nó nẩy lên cao với độ cao bằng 3 2 ​ so với độ cao lần trước đó. Hỏi ở lần nẩy lên thứ 11 quả bóng đạt độ cao tối đa bao nhiêu mét so với mặt đất ( lấy kết quả gần đúng 2 số sau dấu phẩy)?

Một quả bóng « siêu nẩy » rơi từ độ cao 30 mét so với mặt đất khi chạm đất nó nẩy lên cao với độ cao bằng  so với độ cao lần trước đó. Hỏi ở lần nẩy lên thứ 11 quả bóng đạt độ cao tối đa bao nhiêu mét so với mặt đất ( lấy kết quả gần đúng 2 số sau dấu phẩy)?

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi u n ​ là độ cao quả bóng nảy lên sau lần chạm đất thứ n Ta có: u 1 ​ = 3 2 ​ .30 = 20 Ta có: u n + 1 ​ = 3 2 ​ u n ​ nên u n ​ là cấp số nhân với công bội q = 3 2 ​ . Suy ra u n ​ = 20. ( 3 2 ​ ) n − 1 Ta có: u 11 ​ = 0.35

Gọi  là độ cao quả bóng nảy lên sau lần chạm đất thứ n

Ta có:

Ta có:  nên  là cấp số nhân với công bội .

Suy ra

Ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Cho ba số thực dương a, b, c là ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân đồng thời thỏa mãn điều kiện a 3 + b 3 + c 3 a 2 b 2 c 2 ​ = 4 .Tính giá trị của biểu thức P= a 3 1 ​ + b 3 1 ​ + c 3 1 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG