Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một quả bóng đá có diện tích bề mặt là 144 π ( cm 2 ) . Tính thể tích quả bóng.

Một quả bóng đá có diện tích bề mặt là . Tính thể tích quả bóng.

R. Roboctvx62

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Diện tích bề mặt quả bóng tính theo công thức: S = 4 π R 2 ⇒ 144 π = 4 π R 2 ⇒ R = 6 c m Thể tích quả bóng là: V = 3 4 ​ π R 3 = 288 π ( cm 3 )

Diện tích bề mặt quả bóng tính theo công thức: 

Thể tích quả bóng là: 

2

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABCcó ba góc nhọn (AB<AC). Vẽ ba đường cao AD, BE, CFcắt nhau tại H. a. Chứng minh BDHFvà BCEFlà các tứ giác nội tiếp. b. Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác BCEF. Chứng m...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG