Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

M ặ t ph ẳ ng ( α ) c ắ t c á c tr ụ c t ọ a độ Ox,Oy,Oz l ầ n l ượ t t ạ i A,B,C . Bi ế t H(2;1;-4) l à tr ự c t â m c ủ a tam gi á c ABC . Vi ế t ph ươ ng tr ì nh m ặ t ph ẳ ng ( α ) .

Mt phng (α)  ct các trc ta độ Ox,Oy,Oz  ln lượt ti A,B,C . Biết H(2;1;-4)  là trc tâm ca tam giác ABC . Viết phương trình mt phng (α) .

 

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do H l à tr ự c t â m c ủ a tam gi á c ABC n ê n AB ⊥ CH Do đó AB ⊥ ( COH ) ⇒ AB ⊥ OH (2) Tương tự , ta có BC ⊥ ( OH ) (1) Từ (1) và (2) suy ra OH ⊥ ( ABC ) Suy ra mặt phẳng (ABC) chứa H ( 2 ; 1 ; − 4 ) và nhận OH = ( 2 ; 1 ; − 4 ) làm vecto pháp tuyến Vậy phương trình mặt phẳng (ABC) là 2 ( x − 2 ) + ( y − 1 ) − 4 ( z + 4 ) = 0 ⇔ 2 x + y − 4 z − 21 = 0

Do H  là trc tâm ca tam giác ABC  nê

open table attributes columnalign left end attributes row cell OC perpendicular left parenthesis Oxy right parenthesis end cell row cell AB subset of left parenthesis Oxy right parenthesis end cell end table close curly brackets rightwards double arrow OC perpendicular AB 

Do đó  (2)

Tương tự , ta có  (1)

Từ (1) và (2) suy ra 

Suy ra mặt phẳng (ABC) chứa 

và nhận  làm vecto pháp tuyến 

Vậy phương trình mặt phẳng (ABC) là 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho 2 m ặ t ph ẳng 2 x − m y + 3 z − 6 + m = 0 v à m ặ t ph ẳ ng ( β ) c ó ph ươ ng tr ì nh: ( m + 3 ) x − 2 y + ( 5 m + 1 ) z − 10 = 0 . X á c đị nh m để m ặ t ph ẳ ng ( α ) v à m ặ t ph ẳ ng ( β ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG