Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một phân sân trường được định vị bởi các điểm A, B, C, D như hình vẽ. Bước đầu chúng được lấy “thăng bằng” để có cùng độ cao, biết ABCD là hình thang vuông ở A và B với độ dài AB = 25m, AD = 15m, BC = 18m.Do yêu cầu kỹ thuật, khi lát phẳng phần sân trường phải thoát nước về góc sân ở C nên người ta lấy độ cao ở các điểm B, C, D xuống thấp hơn so với độ cao ở A là 10cm, a cm, 6cm tương ứng. Giá trị của a là các số nào sau đây?

Một phân sân trường được định vị bởi các điểm A, B, C, D như hình vẽ. Bước đầu chúng được lấy “thăng bằng” để có cùng độ cao, biết ABCD là hình thang vuông ở A và B với độ dài AB = 25m, AD = 15m, BC = 18m. Do yêu cầu kỹ thuật, khi lát phẳng phần sân trường phải thoát nước về góc sân ở C nên người ta lấy độ cao ở các điểm B, C, D xuống thấp hơn so với độ cao ở A là 10cm, a cm, 6cm tương ứng. Giá trị của a là các số nào sau đây?

  1. 15,7 cm

  2. 17,2 cm

  3. 18,1 cm

  4. 17,5 cm

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Phương pháp: Gắn hệ trục tọa độ. Cách giải: Gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ ta có: B ( 0 ; 0 ; 0 ) , A ( 25 ; 0 ; 0 ) , C ( 0 ; 18 ; 0 ) , D ( 25 ; 15 ; 0 ) Gọi điểm B',C',D' lần lượt là các điểm B, C, D, sau khi hạ xuống ta có: B ′ ( 0 ; 0 ; 10 ) , C ′ ( 0 ; 18 ; a ) , D ( 25 ; 15 ; 0 ) Ta có A B ′ = ( − 25 ; 0 ; 10 ) ; A C ′ = ( − 25 ; 18 ; a ) ; A D ′ = ( 0 ; 15 ; 6 ) [ A B ′ ; A D ′ ] = ( − 150 ; 150 ; − 375 ) ⇒ [ A B ′ ; A D ′ ] . A C ′ = 3750 + 2700 − 375 a = 6450 − 375 a Do A, B', C' D ' đồng phẳng nên ⇒ [ A B ′ ; A D ′ ] . A C ′ = 0 ⇔ 6450 − 375 a = 0 ⇔ a = 17 , 2

Đáp án B

Phương pháp:
Gắn hệ trục tọa độ.
Cách giải:
Gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ ta có:

Gọi điểm B', C', D' lần lượt là các điểm B, C, D, sau khi hạ xuống ta có:

Ta có 

Do A, B', C' D ' đồng phẳng nên 
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị như hình bên dưới. Hàm số g ( x ) = f ( f ( x ) ) có bao nhiêu điểm cực trị

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG