Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một nhà sản xuất sữa có hai phương án làm hộp sữa. Hộp sữa có dạng khối hộp chữ nhật hoặc hộp sữa có dạng khối trụ. Nhà sản xuất muốn chi phí bao bì càng thấp càng tốt(tức diện tích toàn phần của hộp nhỏ nhất), nhưng vẫn phải chứa được một thể tích xác định là V cho trước. Khi đó diện tích toàn phần của hộp sữa bé nhất trong hai phương án là

Một nhà sản xuất sữa có hai phương án làm hộp sữa. Hộp sữa có dạng khối hộp chữ nhật hoặc hộp sữa có dạng khối trụ. Nhà sản xuất muốn chi phí bao bì càng thấp càng tốt(tức diện tích toàn phần của hộp nhỏ nhất), nhưng vẫn phải chứa được một thể tích xác định là V cho trước. Khi đó diện tích toàn phần của hộp sữa bé nhất trong hai phương án là

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Chọn D

Lời giải 
Chọn D 


 

 

6

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện ABCD có , AB = CD = 6 ; M là điểm thuộc cạnh BC sao cho MC = xBC (0 < x < 1 ) . Mặt phẳng (P) song song với AB và CD lần lượt cắt BC , AC , AD , BD tại M , N, P , Q . Diện tích lớn n...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG