Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một nhà máy có 3 256 công nhân. Nếu làm tròn số đến hàng chục, ta có thể nói: Nhà máy có khoảng:

Một nhà máy có 3 256 công nhân. Nếu làm tròn số đến hàng chục, ta có thể nói:

Nhà máy có khoảng:

  1. 3 300 công nhân

  2. 3 250 công nhân

  3. 3 260 công nhân

H. Nguyen

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Làm tròn số 5 789 đến hàng chục thì được số nào?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG