Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một nguyên hàm của f(x) = x 3 e x là:

Một nguyên hàm của f(x) = x3elà:
 

  1. (x3 - 3x2 + 6x - 6)ex

  2. (x3 - 6x + 6)ex

  3. (x3 +3x - 6)ex

  4. 3x2ex

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) = e x + cos x + 2018 là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG