Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một nguyên hàm của f(x)= cos 2 x- sin 2 xlà:

Một nguyên hàm của f(x)= cos2x - sin2x là:
 

  1. cos2x

  2. 1 halfsin2x

  3. 2sin2x

  4. cos2x

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG