Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một ngân hàng X quy định về số tiền nhận được của ngân hàng sau n năm gửi vào ngân hàng tuân theo công thức P ( n ) = A . ( 1 + 9% ) n , trong đó A là số tiền gửi ban đầu của khách hàng. Hỏi số tiền ít nhất mà khách hàng B phải gửi vào ngân hàng X là bao nhiêu để sau 5 năm khách hàng đó rút ra được lớn hơn 950 triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng triệu)?

Một ngân hàng X quy định về số tiền nhận được của ngân hàng sau n năm gửi vào ngân hàng tuân theo công thức , trong đó A là số tiền gửi ban đầu của khách hàng. Hỏi số tiền ít nhất mà khách hàng B phải gửi vào ngân hàng X là bao nhiêu để sau 5 năm khách hàng đó rút ra được lớn hơn 950 triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng triệu)?

  1. 618 triệu đồng.

  2. 617 triệu đồng.

  3. 616 triệu đồng.

  4. 619 triệu đồng.

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Như vậy để thu được lớn hơn 950 triệu đồng thì khách hàng B phải gửi số tiền là 618 triệu đồng

Chọn A

Như vậy để thu được lớn hơn 950 triệu đồng thì khách hàng B phải gửi số tiền là 618 triệu đồng

1

Câu hỏi tương tự

Hình lăng trụ tam giác A BC . A ′ B ′ C ′ có thể tích bằng V .khi đó, hình chóp A.BB’CC’ có thể tích bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG