Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một người vào cửa hàng ăn, người đó chọn thực đơn gồm một món ăn trong năm món, một loại quả tráng miệng trong năm loại quả tráng miệng và một nước uống trong ba loại nước uống. Có bao nhiêu cách chọn thực đơn?

Một người vào cửa hàng ăn, người đó chọn thực đơn gồm một món ăn trong năm món, một loại quả tráng miệng trong năm loại quả tráng miệng và một nước uống trong ba loại nước uống. Có bao nhiêu cách chọn thực đơn?

  1. 25

  2. 75

  3. 100

  4. 15

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Để chọn thực đơn theo yêu cần bài toán, ta cần: + Chọn một món ăn trong năm món có: 5 cách. + Chọn một loại quả tráng miệng trong năm loại quả tráng miệng có: 5 cách. + Chọn một nước uống trong ba loại nước uống có: 3 cách. Vậy theo quy tắc nhân ta có: 5.5.3 = 75 cách.

Để chọn thực đơn theo yêu cần bài toán, ta cần:

+ Chọn một món ăn trong năm món có: 5 cách.

+ Chọn một loại quả tráng miệng trong năm loại quả tráng miệng có: 5 cách.

+ Chọn một nước uống trong ba loại nước uống có: 3 cách.

Vậy theo quy tắc nhân ta có: 5.5.3 = 75 cách.

3

Câu hỏi tương tự

Trên các tấm thẻ, mỗi thẻ được ghi một chữ số sau: 0; 1; 2; 3; 4; 5. Sắp xếp ngẫu nhiên 6 tầm thẻ đó thành một hàng ngang Tim xác suất để số xếp được là: 1 ) Số có 6 chữ số. 2) Sổ có 6 chữ số lẻ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG