Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một người vào cửa hàng ăn, người đó chọn thực đơn gồm 1 món ăn trong 5 món, 1 loại quả tráng miệng trong 5 loại quả tráng miệng và một nước uống trong 3 loại nước uống. Có bao nhiêu cách chọn thực đơn?

Một người vào cửa hàng ăn, người đó chọn thực đơn gồm 1 món ăn trong 5 món, 1 loại quả tráng miệng trong 5 loại quả tráng miệng và một nước uống trong 3 loại nước uống. Có bao nhiêu cách chọn thực đơn?

  1. 25

  2. 15

  3. 75

  4. 100

R. Roboteacher19

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C h ọ n 1 m o ˊ n a ˘ n c o ˊ : C 1 5 ​ C h ọ n 1 q u ả t r a ˊ n g mi e ^ n g : C 1 5 ​ C h ọ n 1 n ư ớ c u o ^ ˊ n g c o ˊ : C 1 3 ​ V ậ y c o ˊ C 1 5 ​ . C 1 5 ​ . C 1 3 ​ = 75 ( c a ˊ c h )

1

Câu hỏi tương tự

Trong một bài thi trắc nghiệm khách quan có 20 câu. Mỗi câu có bốn phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng. Mỗi câu trả lời đúng thì được 0,5 điểm, trả lời sai thìbị trừ 0,2 điểm. Một th...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG