Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một người tham gia đóng tiền bảo hiềm cho con từ lúc con tròn 6 tuồi, hằng tháng đều đặn đóng M đồng với lãi suất 0,52% một tháng. Trong quá trình đó, anh ta không rút tiền ra và giả sử lãi suất không thay đổi. Nếu muốn số tiền rút rạa được hơn 100 triệu đồng vào lúc con tròn 18 tuổi thì hằng tháng người đó phải gửi tối thiểu khoảng bao nhiêu tiền?

Một người tham gia đóng tiền bảo hiềm cho con từ lúc con tròn 6 tuồi, hằng tháng đều đặn đóng M đồng với lãi suất 0,52% một tháng. Trong quá trình đó, anh ta không rút tiền ra và giả sử lãi suất không thay đổi. Nếu muốn số tiền rút rạa được hơn 100 triệu đồng vào lúc con tròn 18 tuổi thì hằng tháng người đó phải gửi tối thiểu khoảng bao nhiêu tiền?

  1. 470 000 đồng

  2. 370 000 đồng

  3. 600 000 đồng

  4. 500 000 đồng

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A. Gọi M là số tiền gửi hằng tháng và a là lãi suất hằng tháng. Số tiền tháng thứ nhất là: M+Ma=M(1+a). Số tiền tháng thứ hai là: M ( 1 + a ) 2 + M ( 1 + a ) . Số tiền tháng thứ n là: M [( 1 + a ) + ⋯ + ( 1 + a ) n ] = M ⋅ ( 1 + a ) ⋅ a ( 1 + a ) n − 1 ​ . Để rút được số tiền là 100 triệu thì hằng tháng người đó cần gửi số tiền là: M ⋅ (( 1 + 0 , 52% )) / ( 0 , 52% ) [( 1 + 0 , 52% ) 144 − 1 ] = 100000000 ⇒ M ≈ 465893 đ o ^ ˋ n g .

Chọn A.

Gọi M là số tiền gửi hằng tháng và a là lãi suất hằng tháng.

Số tiền tháng thứ nhất là: M+Ma=M(1+a).

Số tiền tháng thứ hai là: .

Số tiền tháng thứ n là: .

Để rút được số tiền là 100 triệu thì hằng tháng người đó cần gửi số tiền là:

1

Câu hỏi tương tự

Số cạnh của hình mười hai mặt đều là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG