Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một người thợ muốn hàn một cái thùng bằng thiếc hình trụ có đường kinh đáy 1,2m và có chiều cao 1,5m (không có nắp đậy). Người thợ phải cần bao nhiêu mét vuông thiếc đề hàn cái thùng đó (không kể các mép nối)? (làm tròn đến hàng đơn vị, lấy π≈3,14 ).

Một người thợ muốn hàn một cái thùng bằng thiếc hình trụ có đường kinh đáy 1,2m và có chiều cao 1,5m (không có nắp đậy). Người thợ phải cần bao nhiêu mét vuông thiếc đề hàn cái thùng đó (không kể các mép nối)? (làm tròn đến hàng đơn vị, lấy π≈3,14 ).

R. Roboteacher18

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

r = 2 d ​ = 0 , 6 m S = S đ a ˊ y ​ + S x q ​ = π r 2 + 2 π rh = π .0 , 6 2 + 2 π .0 , 6.1 , 5 = 7 ( m 2 ) V ậ y c a ^ ˋ n 7 m 2 thi e ^ ˊ c

4

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có thể tích bằng V . M là điểm thuộc miền trong tam giác ABC . Thể tích khối tứ diện M.A'B'C'tính theo V bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG