Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một người tập thể dục chạy trên mộtđường thẳng. Lúcđầu ngườiđó chạy với vận tốc trung bình5m/s trong thời gian 4 min. Sauđó ngườiấy giảm vận tốc còn 4m/s trong thời gian 3 min. a. Hỏi ngườiđó chạyđượcquảngđường bằng bao nhiêu? b. Vận tốc trung bình trong toàn bộ thời gian chạy bằng bao nhiêu?

Một người tập thể dục chạy trên một đường thẳng. Lúc đầu người đó chạy với vận tốc trung b ình5m/s trong thời gian 4 min. Sau đó người ấy giảm vận tốc còn 4m/s trong thời gian 3 min.
a. Hỏi người đó chạy được quảng đường bằng bao nhiêu?
b. Vận tốc trung bình trong toàn bộ thời gian chạy bằng bao nhiêu? 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn trụcOx trùng vớiđường chạy và có gốc là iđểm xuất phát của người. Vì chuyểnđộng theo một chiều nên độ dời trùng với quãngđường chạy của ngườiđó. a. Quảngđường chạy trong 4 minđầu là: Quảngđường chạy trong 3 min sau là: Quảngđường ngườiđó chạy đượclà. b. Vì chuyển động chỉ theo một chiều nên trong cả thời gian chạy vận tốc trung bình bằng tốcđộ trung bình và bằng: Chúý: Không lấy trung bình hai vận tốc vì thời gian chạy khác nhau.

Chọn trục Ox trùng với đường chạy và có gốc là iđểm xuất phát của người. Vì chuyển động theo một chiều nên độ dời trùng với quãng đường chạy của người đó. 
a. Quảng đường chạy trong 4 min đầu là:

s subscript 1 equals 5 left parenthesis 4.60 right parenthesis equals 1200 m
Quảng đường chạy trong 3 min sau là:

s equals 4. left parenthesis 3.60 right parenthesis equals 720 m
Quảng đường người đó chạy được là.

s equals s subscript 1 plus s subscript 2 equals 1200 plus 720 equals 1920 m equals 1 comma 920 k m
b. Vì chuyển động chỉ theo một chiều nên trong cả thời gian chạy vận tốc trung bình bằng tốc độ trung bình và bằng:

Chú ý: Không lấy trung bình hai vận tốc vì thời gian chạy khác nhau.

8

Câu hỏi tương tự

Cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 15 km có hai ô tô chạy cùng chiều nhau. Vận tốc của ô tô chạy từ A là 40 km/h và của ô tô chạy từ B là 35 km/h. Chọn A làm mốc, thời điểm xuất phát của hai x...

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG