Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một người ném quả bóng từ mặtđất lên cao theo phương thẳngđứng với vận tốc 4m/s. a. Hỏi khoảng thời gian giữa hai thờiđiểm mà vận tốc của quả bóng có cùngđộ lớn bằng 2,5m/s là bao nhiêu? b.Độ cao lúcđó bằng bao nhiêu?

Một người ném quả bóng từ mặt đất lên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc 4m/s.
a. Hỏi khoảng thời gian giữa hai thời điểm mà vận tốc của quả bóng có cùng độ lớn bằng 2,5m/s là bao nhiêu?
b. Độ cao lúc đó bằng bao nhiêu? 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a Ta có Thờiđiểm lúc vận tốc quả bóng bằng 2,5m/s là: Thờiđiểm lu vận tốcđạt giá trị -2,5m/s (khiđi xuống) bằng: Khoảng thời gian giữa hai thờiđiểmđó là bĐộ cao lúcđó bằng tọađộ quả bóng:

a Ta có v equals v subscript 0 minus g t equals v subscript 0 minus 9 comma 8 t
Thời điểm t subscript 1 lúc vận tốc quả bóng bằng 2,5m/s là:
t subscript 1 equals fraction numerator v minus 4 over denominator negative 9 comma 8 end fraction equals fraction numerator 2 comma 5 minus 4 over denominator negative 9 comma 8 end fraction equals 0 comma 153 s
Thời điểm t subscript 2 lu vận tốc đạt giá trị -2,5m/s (khi đi xuống) bằng:
t subscript 2 equals fraction numerator negative 2 comma 5 minus 4 over denominator negative 9 comma 8 end fraction equals 0 comma 663 s
Khoảng thời gian giữa hai thời điểm đó là
t equals t subscript 2 minus t subscript 1 equals 0 comma 663 minus 0 comma 153 equals 0 comma 510 s
b Độ cao lúc đó bằng tọa độ quả bóng:
x minus x subscript 0 equals x equals fraction numerator v squared minus v squared subscript 0 over denominator 2 a end fraction equals fraction numerator 2 comma 5 squared minus 4 squared over denominator 2. left parenthesis negative 9 comma 8 right parenthesis end fraction equals 0 comma 497 m 

3

Câu hỏi tương tự

Một vật rơi tự do trong 10 s. Quãng đường vật rơi trong 2s cuối cùng là bao nhiêu? lấy g = 10 m/s 2 A. 90 m B. 180 m C. 360 m D. 540 m

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG