Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một người mua một căn hộ chung cư với giá 500 triệu đồng. Người đó trả trước số tiền là 100 triệu đồng. Số tiền còn lại người đó thanh toán theo hình thức trả góp với lãi suất tính trên tổng số tiền còn nợ là 0,5% mỗi tháng. Kể từ ngày mua, sau đúng mỗi tháng người đó trả số tiền cố định là 4 triệu đồng (cả gốc lẫn lãi). Thời gian (làm tròn đến hàng đơn vị) để người đó trả hết nợ là:

Một người mua một căn hộ chung cư với giá 500 triệu đồng. Người đó trả trước số tiền là 100 triệu đồng. Số tiền còn lại người đó thanh toán theo hình thức trả góp với lãi suất tính trên tổng số tiền còn nợ là 0,5% mỗi tháng. Kể từ ngày mua, sau đúng mỗi tháng người đó trả số tiền cố định là 4 triệu đồng (cả gốc lẫn lãi). Thời gian (làm tròn đến hàng đơn vị) để người đó trả hết nợ là:

  1. 136 tháng

  2. 140 tháng

  3. 139 tháng

  4. 133 tháng

H. Tran

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C vì: Tổng số tiền người đó còn nợ là triệu đồng. Số tiền người đó còn nợ hết tháng thứ nhất là: . Số tiền người đó còn nợ hết tháng thứ hai là: . Số tiền người đó còn nợ hết tháng thứ ba là: . Số tiền người đó còn nợ hết tháng thứ là: . Ta có: là tổng số hạng của một cấp số nhân có số hạng và , do đó: . Người đó trả hết nợ khi tháng. Vậy người đó trả hết nợ sau 139 tháng.

Chọn C vì:

Tổng số tiền người đó còn nợ là triệu đồng.

Số tiền người đó còn nợ hết tháng thứ nhất là: .

Số tiền người đó còn nợ hết tháng thứ hai là:

.

Số tiền người đó còn nợ hết tháng thứ ba là:

.

Số tiền người đó còn nợ hết tháng thứ là: 

.

Ta có: là tổng số hạng của một cấp số nhân có số hạng , do đó:

Người đó trả hết nợ khi

tháng. 

Vậy người đó trả hết nợ sau 139 tháng.

 

 

 

5

Câu hỏi tương tự

Cho biết tổng tất cả các hệ số của khai triển (x 2 +1 ) n là 1024. Hãy tìm hệ số của hạng tửa.x 12 trong khai triển là:...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG