Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 36 km. Khi đi từ B trở về A, người đó tăng vận tốc thêm 3 km/h, vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi là 36 phút. Tính vận tốc của người đi xe đạp khi đi từ A đến B.

Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 36 km. Khi đi từ B trở về A, người đó tăng vận tốc thêm 3 km/h, vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi là 36 phút. Tính vận tốc của người đi xe đạp khi đi từ A đến B.

R. Roboctvx62

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi vận tốc của người đi xe đạp khi đi từ A đến B là x km / h , x > 0 Thời gian của người đi xe đạp khi đi từ A đến B là x 36 ​ Vận tốc của người đi xe đạp khi đi từ B đến A là x + 3 Thời gian của người đi xe đạp khi đi từ B đến A là x + 3 36 ​ Ta có phương trình: x 36 ​ − x + 3 36 ​ = 60 36 ​ Giải phương trình này ra hai nghiệm Vậy vận tốc của người đi xe đạp khi đi từ A đến B là 12 km / h

Gọi vận tốc của người đi xe đạp khi đi từ  đến  là 

Thời gian của người đi xe đạp khi đi từ  đến  là 

Vận tốc của người đi xe đạp khi đi từ  đến  là 

Thời gian của người đi xe đạp khi đi từ  đến  là 

Ta có phương trình:  

Giải phương trình này ra hai nghiệm open square brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em rowspacing 4 pt end attributes row cell x equals 12 end cell row cell x equals negative 15 not stretchy left parenthesis text  loai  end text not stretchy right parenthesis end cell end table close

Vậy vận tốc của người đi xe đạp khi đi từ  đến B là 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm hai số khi biết tổng là 12 và tổng bình phương của chúng bằng 90. Hai số đó là.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG